Požární ochrana a BOZP

Každá firma i každý podnikatel má povinnosti v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany (BOZP a PO).

Pokud potřebujete s plněním těchto povinností pomoci, zajistíme komplexní služby a poradenství v oblasti BOZP a PO (bezpečnost práce a požární ochrana) v souvislosti s poskytováním našich bezpečnostních služeb v objektech svých klientů.

Jedná se o základní dokumentaci v této oblasti. Rozsah této dokumentace závisí na počtu zaměstnanců, oboru podnikání, požárním nebezpečí apod. Tato povinnost vyplývá ze zákoníku práce č. 262/2006 Sb., zákona č. 309/2006 Sb. o dalším zajištění BOZP a dalších předpisů.

Pro naše zaměstnance poskytující bezpečnostní služby v objektech svých klientů (areálů) je nutné vést dokumentaci a zajišťovat z hlediska BOZP např.:

  • kategorizaci prací a vybavení OOPP
  • odbornou a zdravotní způsobilost k výkonu práce
  • přijímat opatření při zdolávání mimořádných událostí a jiného nebezpečí (úrazy, havárie)  
  • rizika – vyhledávat a hodnotit rizika a přijímat opatření k jejich odstranění (vzájemná písemná informace o rizicích a přijatých opatřeních v oblasti BOZP)

Pro stroje, zařízení, technické vybavení, které naši zaměstnanci obsluhují:

  • vytvořit vhodnou organizaci zajištění BOZP včetně zajištění systému bezpečnosti technických zařízení (provozní dokumentace, zprávy o revizích, seznámení s návody k obsluze a další)

Pro provozovnu, ve které poskytujeme bezpečnostní služby, musíme mít z hlediska zajištění BOZP, PO k dispozici:

  • požárně bezpečnostní řešení k provozované činnosti
  • příslušná školení dle tematických a časových plánů
  • dokumentaci požární ochrany zpracovanou dle příslušných legislativních předpisů 
  • vnitřní směrnice popisující základní činnosti ve firmě s ohledem na zajištění bezpečnosti práce a ochrany života a zdraví zaměstnanců a majetku (závisí na typu provozu, procesech ve firmě, počtu zaměstnanců…)

V případě, že na objektu obsluhujeme vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení např. elektrickou požární signalizaci (EPS), potom je nutné pro obsluhu zajistit:

  • doklady o její provozuschopnosti, proškolení obsluhy, provozní deníky

Střeženo od roku 1994

Na nás se můžete spolehnout...