Bezpečnostní služby na klíč

Navrhneme zadavateli, na základě vyhodnocení bezpečnostních rizik, stanovením množství a významu jeho majetku, hrozbám, kterým je tento vystaven a v neposlední řadě jeho zranitelnosti vůči možným hrozbám, použití bezpečnostních služeb, tedy provádění fyzické ostrahy objektu, využívání technických prostředků a režimových opatření při ochraně jeho objektu.

Definujeme a popíšeme tyto bezpečnostní služby do Instrukcí pro výkon bezpečnostní služby.

Provedeme realizaci bezpečnostních služeb v praxi.

Provedeme pravidelnou kontrolu a údržbu navržených a přijatých bezpečnostních služeb.

Přínos naší práce

  • Konkrétní návrhy na zlepšení fungování ochrany objektu společnosti.
  • Garance získání certifikovaných bezpečnostních služeb.
  • Realizace projektu kvalitními zaměstnanci v produktivním věku.
  • Převzetí odpovědnosti za svěřený majetek.
  • Trvalá kontrola a údržba systému svým dodavatelem bezpečnostních služeb.

Způsob vedení projektu

Pro vedení projektů máme v rámci interních procesů implementovanou projektovou metodiku, která si klade za cíl pravidelně revidovat cíle projektů, způsob jeho realizace, dostatek kapacit pro realizaci díla. Takto je zajištěno, že bude dosaženo požadované kvality v potřebném čase. Pokud by se v průběhu díla vyskytly nepředvídané komplikace, které by mohly mít dopad na kvalitu díla, jsou včas zachyceny a řešeny.

Tento přístup k projektovému řízení byl ve společnosti certifikován. Mezi základní kontrolní mechanismy patří institut „pravidelných kontrolních dnů“, které slouží managementu Zadavatele k průběžnému sledování stavu a průběhu projektu po celou dobu jeho trvání.

Odpovědnost za kvalitu díla

Společnost nahradí Zadavateli prokázanou škodu způsobenou nedbalostním porušením povinností ze smlouvy. Výše úhrady se řídí dohodou, nebo pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.

Ochrana informací zákazníka

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. se tímto (a následně ve smlouvě o dílo) zavazuje, že neprozradí žádné, předem neschválené třetí straně informace týkající se Zadavatele, obchodních, ekonomických či jiných skutečností, které se její zaměstnanci budou mít možnost dozvědět v souvislosti s prováděním služeb pro Zadavatele.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. se zavazuje obeznámit všechny své zaměstnance se závazky zde učiněnými, a učiní vše, aby její zaměstnanci dostáli těmto závazkům.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. má vybudovány standardní mechanismy, prostřednictvím kterých účinně předchází možnému zneužití informací o našich zákaznících. Tento systém řízení bezpečnosti informací máme certifikován.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. prověřena Národním bezpečnostním úřadem na stupeň důvěrné, jako důkaz bezpečnostní způsobilosti.

Společnost KP-TINEX spol. s r.o. je pojištěna na finanční škody, které by v důsledku neúmyslného úniku informací mohly našim zákazníkům vzniknout.

Střeženo od roku 1994

Na nás se můžete spolehnout...